Бібліотека
Ізюмського ліцею I-III ступенів № 12
Ізюмської міської радиНові надходження

ОЛЬГА САДКОВА «УКРАЇНОЛЮБИ»

У новій книжці літературно-художніх нарисів авторка ділиться спогадами про трьох майстрів слова, з якими їй пощастило зустрітися на літературних шляхах. Кожен із героїв цього видання – непересічна особистість зі своєю філософією життя та поетичним почерком. А єднає їх незглибима любов до України і синівська тривога за її долю.

Книга написана на основі спогадів. Тож має право називатися документальною. Тут чимало світлин, що підсилюють сприйняття реальності. Читач має можливість краще зрозуміти умови, в яких довелося жити й працювати героям нарисів.


Скворцова С.О.
НУШ: методика навчання математики у 3-4 класах ЗЗСО на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб./ - Харків: Вид-во "Ранок", 2020.-320с.

У посібнику подано методику навчання учнів 3 і 4 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання багатоцифрових чисел; табличного й позатабличного множення і ділення; навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.

Призначено для вчителів початкових класів ЗЗСО.

Карпюк О.Д.
НУШ: методика навчання англійської мови у 1-2 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. - Тернопіль: "Видавництво Астон", 2020.-160с.:іл.

Основне завдання навчально-методичного посібника — це підтримка учителя в рамках реформування ЗЗСО НУШ, що передбачає підвищення кваліфікації. Посібник висвітлює теоретичні і практичні основи роботи з дітьми 6-7 років, особливості засвоєння іноземної мови з огляду на рівень психофізіологічного розвитку, знайомить із всесвітньо відомими концепціями психології дитячого розвитку та методики навчання англійської мови як інохемної. Містить цікаві ідеї та практичний матеріал для використання у навчальному процесі.

Карпюк К.Т.
НУШ: методика навчання англійської мови у 3-4 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. - Тернопіль: "Видавництво Астон", 2020.-144с.:іл.

Навчально-методичний посібник знайомить із зарубіжним досвідом та сучасними досягненнями в сфері методики навчання англійської мови 8-10-річних учнів, а також окреслює шляхи впровадження сучасних методичних розробок в українську шкільну прктику. У посібнику описано методи, організаційні форми та інноваційні підходи, підкріплені практичним матеріалом, рекомендаціями щодо їхнього впровадження, а також зразками завдань для учнів.

Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід: навчально-методичний посібник /Л.І.Прохоренко.- Харків: Вид-во "Ранок", 2020.-160с.

У навчально-методичному посібнику представлено матеріали щодо сучасних форм організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі. Практичні завдання, що їх містить посібник, спрямовані на оволодіння учнями необхідними вміннями й навичками і стануть у пригоді вчителям під час визначення змісту й умов проведення корекційно-розвивальної роботи.

Видання адресоване педагогам і психологам інклюзивних і спеціальних закладів освіти.

Чеботарьова О.В.
Учні початкових класів із порушенням інтелектуального розвитку: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / О.В.Чеботарьова. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020.-128с.

Даний посібник присвячений проблемам навчання дітей із порушенням інтелектуального розвтьку в початковій школі. Зацікавлений читач знайде тут детальну психолого-педагогічну характеристику дітей цієї категорії і опис труднощів, з якими стикаються педагоги і вихователі.

Видання адресоване педагогам та асистентам учителів.

Котик Т.М.
НУШ: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи: навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи. - Тернопіль: "Видавництво Астон", 2020.-192с.

Ця книга-методика адресована вчителям-практикам, які наполегливо займаються самоосвітою й прагнуть удосконалення професійної майстерності. Вона містить апробовані методики розвитку в молодших щколярів емоційного інтелекту, що ґрунтуються на міцних психолого-педагогічних засадах та містять традиційні й нетрадиційні форми організації роботи на уроках і в позаурочний час. Крім того у посібнику висвітлено техніки убезпечення вчителів від емоційного вигорання.

Фідкевич О.Л.
Навчально-методичний посібник "НУШ: теорія і проактика формувального оцінювання у 3-4 класах ЗЗСО" для педагогічних працівників /Олена Фідкевич. - Київ : Генеза, 2020. - 96с.

Запропонований навчально-методичний посібник покликаний допомогти вчителям опанувати теорію і практику формувального оцінювання, розкрити його роль у навчанні учнів 3-4 класів в умовах НУШ.

Для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.

Гущина Н.І.
НУШ: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах ЗЗСО: навч.-метод. посіб. / Н.І.Гущина. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2020. - 112с.

У посібнику стисло й доступно схарактеризовано сучасне навчально-методичне забезпечення, яке допоможе вчителю оволодіти теоретичними основами інновацій НУШ й усвідомити особливості інноваційних змін у початковій школі та сучасних методик навчання певних предметів у 3-4 класах НУШ з урахуванням особливостей другого циклу початкової освіти. Подані в посібнику матеріали, зокрема алгоритми роботи з сучасними онлайн-ресурсами, ідеї та рекомендації для їх використання в освітньому процесі допоможуть подолати ключові виклики в організації дистанційного навчання.

Недозим І.В.
Учні початкових класів із розладами аутистичного спектра: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / І.В. Недозим. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020.-96с.

Навчально-методичний посібник висвітлює сучасний погляд на питання навчання і розвитку дітей з аутизмом згідно з міжнародними стандартами і науковими методами, що вже довели свою ефективність. Рекомендації та запропоновані методики можуть стати цінним орієнтиром для педагогів і науковців у процесі розбудови відповідного сучасного освітнього середовища, а також стануть у пригоді студентам профільних навчальних закладів і батькам дітей з особливими освітніми потребами.

НУШ: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. / Т.М.Бабко та ін. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2020. - 208с.

Сьогодні в умовах модернізації української освіти та успішного впровадження Концепції НУШ виникає потреба в удосконаленні освітнього процесу, який би був спрямований на демократизацію стосунків учителя з учнями та нові підходи до навчання: створення конструктивної співпраці всіх суб’єктів освітнього процесу; зміна рольових позицій сучасного педагога; відмова вчителя від ролі єдиного наставника та джерела знань і перетворення на коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії учня; використання під час освітнього процесу активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавальної діяльності учня.

Цимбалару А.Д.
НУШ: освітній простір для початкової школи: навч.-метод. посіб. / А.Д.Цимбалару. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2020. - 160с.

Цілеспрямоване створення освітнього простору в школі І ступеня постає провідним механізмом розвитку системи початкової освіти і виведення її на новий рівень якості шляхом розширення і поглиблення усіх форм навчальної взаємодії учнів з обєктами шкільного освітнього середовища.

Пометун О.
НУШ: розвиток критичного мислення учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. / О.І.Пометун. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2020. - 192с.

Перед вами перший в Україні посібник із розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі. Описана у книзі модель навчання буде плідною для тих учителів, хто вже сьогодні успішно запроваджує інтерактивні технології навчання на уроках із різних предметів. Посібник пропонує достатню кількість методів і прийомів для розвитку критичного мислення і активного (інтерактивного) навчання учнів молодшої школи, розробки уроків з розвитку критичного мислення засобами різних предметів.

Учні початкових класів із порушенням слуху: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник / С.В. Кульбіда. - Харків: Вид-во "Ранок", 2020.-144с.

У посібнику висвітлюються сучасні стандарти супроводу дітей із порушеннями слуху, розкриваються основні концептуальні підходи до оновлення змісту та методики навчання у контексті концепції НУШ. Методичні поради, запропоновані авторами посібника, мають інноваційний характер та ґрунтуються на результатах сучасних наукових розробок та досліджень попередніх років.

Посябник адресовано педагогам спеціальних та інклюзивних закладів освіти, спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів; слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; батькам учнів із порушенням слуху.

Гільберг Т.Г.
Навчально-методичний посібник. НУШ: методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 3-4 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу / Тетяна Гільберг. - Київ : Генеза, 2020. - 240с.

Основною метою посібника є формування відповідних методичних компетенцій учителів-практиків та майбутніх учителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу. Ураховуючи вікові та фізіологічні особливості дітей "цифрового" покоління, запропоновано методику вивчення програмових питань інтегрованого курсу "Я досліджую світ".

Для вчителів початкової школи, які реалізують освітній інтегрований курс "Я досліджую світ", студентів педагогічних навчальних закладів усіх типів та тих, хто цікавиться питаннями методики викладання інтегрованого курсу.

Рібцун Ю.В.
Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. - Львів : Світ, 2020. - 264с.: іл.

У навчально-методичному посібнику проаналізовано наявні труднощі в навчанні молодших щколярів із тяжкими порушеннями мовлення, запропоновано можливі шляхи реалізації їхніх мовленнєвих потреб, розкрито актуальні питання організації та практичної реалізації освітнього процесу в початковій школі, надано науково-методичні рекомендації з висвітлення сутності корекційно-розвивальної роботи, її основних напрямів, принципів побудови відповідних програм для роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами, репрезентовано сучасні стратегії підтримки молодших школярів.

Видання стане у пригоді педагогам ЗЗСО (учителям молодших класів, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам, працівникам інклюзивно-ресурсних центрів) і батькам дітей з особливими освітніми потребами щодо проведення компенсаційної роботи, допоможе краще зрозуміти психологічні й особистісні риси молодшого шкільного віку, свідомо орієнтуватися у виборі шляхів та засобів навчання й виховання здобувачів початкової освіти з тяжкими порушеннями мовлення.

Миронова С.П.
НУШ: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах: навчально-методичний посібник. - Тернопіль : Астон, 2020. - 176с.

Навчально-методичний посібник розкриває підходи НУШ до організації освітнього процесу в інклюзивних класах. У посібнику висвітлено теоретичні засади інклюзивного навчання як складової НУШ; практичні аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в інклюзивному закладі; питання змістового та методичного забезпечення інклюзивного навчання в початковій школі. Навчально-методичний посібник адресований слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогам і психологам інклюзивних закладів.

Масол Л.М.
Навчально-методичний посібник НУШ: методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 3-4 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. - Київ : Генеза, 2020. - 160с.:іл.

Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" в закладах початкової освіти, а також знайомитися з інноваційними освітніми технологіями.  Бібліотека отримала нові підручники:
 1. 11 клас Щупак І.Я Всесвітня історія
 2. 6 клас Щупак І.Я Всесвітня історія. Історія України

За серпень-вересень 2019 року отримано нові підручники.

  Для 2 класу:
 1. Українська мова та читання
 2. Математика
 3. Англійська мова
 4. Я досліджую світ
 5. Мистецтво
  Для 6 класу:
 1. Інфоматика
  Для 11 класу:
 1. Українська мова (профіль та стандарт)
 2. Українська література (профіль та стандарт)
 3. Зарубіжна література
 4. Математика (стандарт)
 5. Алгебра та початки аналізу (профіль)
 6. Геометрія (профіль)
 7. Географія (стандарт)
 8. Історія України
 9. Хімія (стандарт)
 10. Астрономія (стандарт)
 11. Захист Відчизни (стандарт, у тому числі «Основи медичних знань»)

За вересень-жовтень 2018 року отримано нові підручники.

  Для 1 класу:
 1. Математика
 2. Буквар (ч. 1)
 3. Я досліджую світ (ч. 1)
 4. Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 1-2 та 3-4 класи.

  Для 5 класу:
 1. Основи здоров'я. Бех
 2. Математика. Тарасенкова
 3. Українська література. Коваленко
 4. Природознавство. Коршевнюк
 5. Російська мова. Полякова
 6. Українська мова. Заболотний
 7. Англійська мова. Несвіт

  Для 10 класу:
 1. Українська література. С. Авраменко
 2. Математика. С. Нелін
 3. Українська мова. П. Ворон
 4. Українська література. П. Борзенко
 5. Фізика. С. Локтєва


18.09.2018 надійшли підручники Авраменко С. "Українська література. 10 клас", Грущинська І.В. "Я досліджую світ ч. 1 для 1 класу"


До бібліотеки надійшли 33 примірника нової художньої літератури:

 1. "Скарбничка школяра: 12 місяців". 2008 р.
 2. Журавльов Д. "Хто є хто". 2011 р.
 3. Франко І. "Захар Беркут". 2011 р.
 4. Ленц Н. "1000 таємниць планети Земля".
 5. Енциклопедія "Правителі України". 2010 р.
 6. "Английский для детей". 2011 г.
 7. Енциплопедія школяра. 2008 р.
 8. Енциклопедія транспорту". 2007 р.
 9. Ванденберг Ф. "Тайна предсказания". 2010 г.
 10. Енциплопедія "Світочі науки". 2010 р.
 11. Енциклопедія "Видатні воєначальники". 2010 р.
 12. Енциклопедія "Вітрильники. Кораблі". 2005 р.
 13. Русские сказки. 2000 г.
 14. Хрестоматія укр. літератури ХХ ст. кн.І. 1998 р.
 15. Хрестоматія укр. літератури ХХ ст. кн.ІІ. 1998 р.
 16. Загребельний П. "Роксолана". 1997 р.
 17. Секретные дела Холмса". 1997 г.
 18. Бессон Л. "Артур і мініпути". 2007 р.
 19. Усі лабораторні роботи 6-11 кл. 2012 р.
 20. "Колобок". 2006 р.
 21. "Про те, як Іванко зустрів Допомагая". 2008 р.
 22. "Ох". 2003 р.
 23. Энциклопедия комнатных растений. 2005 г.
 24. Вильмонт Е. "Детектив. Секрет синей папки". 2010 г.
 25. Планета Новорічних ялинок. 2013 р.
 26. "Пригоди Блискунчика". 2004 р.
 27. Булычев К. "Девочка с Земли". 2002 г.
 28. "Найкращі казки на ніч". 2006 р.
 29. "Ш. Холмс. Заговор Глендовера". 1997 г.
 30. Твой Храм. 2005 г.
 31. Подвиги Геракла. 2012 г.
 32. "Афоризмы, притчи и мысли великих". 2012 г.
 33. "Ріпка". 2006 р.